Swift Atletiek

Untitled Document

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij Swift atletiek

1. Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag?

NOC*NSF: “De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. “

2. Wie dienen er een VOG te hebben bij Swift atletiek?

Alle trainers die zelfstandig een voor een groep staan (ook degenen die (voornamelijk) met volwassenen werken), bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen, leden Jeugdcommissie, leden leden Kantinecommissie, leden Junioren AB en neoseniorencommissie.

3. Wie doet de aanvraag?

Wanneer iemand trainer wordt bij Swift, of een andere vrijwilligersfunctie gaat vervullen waarvoor een VOG vereist is, wordt dit gemeld aan de trainerscoördinator (voor trainers) dan wel een bestuurslid (voor andere vrijwilligersfuncties). Deze zorgt er voor dat naam, voornamen, geboortedatum en emailadres van de aspirant-trainer worden aangeleverd bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Op dit moment wordt dit aangestuurd door Zoë van Lierop. Graag met haar contact op te nemen via: Zoë van Lierop

De VCP zorgt er voor dat de aanvraag van de VOG in gang wordt gezet en stuurt een mail met toelichting aan degene waarvoor de VOG wordt aangevraagd (met daarin o.a. procedure, waar VOG in te leveren).

4. Wie draagt de kosten?

Voor vrijwilligers van Swift is het aanvragen van de VOG gratis; de kosten worden gedragen door NOC*NSF. De VCP zet de aanvraag van de VOG in gang. De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail van de Dienst Justis, “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag door Swift atletiek” met daarin een aanvraagcode. De aanvraag verloopt verder via DigiD, met aanvraagcode en geboortedatum.

5. Bij wie wordt de VOG ingeleverd?

Zodra de (aspirant)trainer / andere vrijwilliger de VOG binnen heeft zorgt deze er voor dat deze wordt ingeleverd bij de Vertrouwenscontactpersoon of de voorzitter van het bestuur.

6. Wie bewaart de VOG’s?

De VCP zorgt er voor dat de VOG’s veilig (in een afgesloten kast of kluis) worden bewaard op de vereniging en dat er een actueel overzicht is van de personen binnen Swift die een VOG hebben en de datum waarop deze is afgegeven.

7. Hoe lang is de VOG geldig binnen onze vereniging?

Na 3 jaar wordt de VOG opnieuw aangevraagd.

8. Hoe houden we overzicht en de lijst actueel?

De trainingscoördinatoren en bestuursleden zorgen er voor dat iedereen waarvoor dit van toepassing is, een VOG aanvraagt (dus ook voor de betreffende jeugdleden die meerderjarig worden).

De VCP houdt het overzicht van de personen met een VOG binnen Swift actueel.

9. Wat te doen als een VOG niet wordt aangevraagd of niet wordt afgegeven?

Indien iemand geen VOG wil aanvragen is dat een persoonlijke keuze; degene kan dan echter niet bij Swift als vrijwilliger actief worden/ blijven in eerder genoemde functies. Ook wanneer er geen VOG wordt afgegeven door de Dienst Justis, wordt er per direct afscheid genomen van de desbetreffende persoon als vrijwilliger.